Przejdź do treści

e-Usługi

1
Wniosek o jednorazowe zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych
WN-23
Organ właściwy do realizacji usługi Urząd Gminy Płużnica
Podstawy prawne Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2137). Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).
Wymagane dokumenty wypełniony wniosek oraz załączniki: --pisemna zgoda organizatora imprezy - pisemna zgoda właściciela lub zarządcy terenu, na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych - kserokopia stałego zezwolenia na sprzedaż określonego wnioskowanego rodzaju napojów alkoholowych oraz dowód uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia - szkic sytuacyjny terenu z naniesionym punktem sprzedaży napojów alkoholowych
Czas realizacji Rozpatrzenie wniosku, wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w terminie 30 dni od daty wpływu
Opłaty Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych w czasie trwania imprez nie podlega opłacie skarbowej
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Uwagi Zezwolenie wydaje się na okres do 2 dni. Opłata za jednorazowe zezwolenie wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu: