Przejdź do treści

e-Usługi

1
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
WN-10
Organ właściwy do realizacji usługi Urząd Gminy Płużnica
Podstawy prawne Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.)
Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę zieleni dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, osób fizycznych dokonujących usunięcia zieleni na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, spółdzielni/wspólnot mieszkaniowych, organów reprezentujących Rodzinne Ogrody Działkowe lub osoby posiadające prawo do działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości; - oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością; - nazwę gatunku drzewa lub krzewu; - obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: * posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni ; * nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa; - przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew; - miejsce, przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej; - wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy; - rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości; - projekt planu nasadzeń zastępczych oraz podanie informacji o planowanym terminie ich wykonania. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew dotyczy drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w sytuacji kiedy obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 5 cm przekracza: - 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, - 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, - 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. Krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o powierzchni powyżej 25m² UWAGA! Jeśli posiadacz nie jest właścicielem - do wniosku dołącza się zgodę właściciela,
Czas realizacji 30 dni, sprawy szczególnie skomplikowane – do 2 miesięcy.
Opłaty 17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1044) 17 zł - za wydanie zaświadczenia – opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1044)
Uwagi 1. W przypadku braku wymaganych dokumentów wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. 2. Czynności w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy mogą być rozpatrywane na wniosek mieszkańców. 3. Czynności w odniesieniu do nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza zobowiązują do ponoszenia kosztów związanych z wycinką drzew przewidzianych w ustawie.
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu: