Przejdź do treści

e-Usługi

1
Deklaracja na podatek rolny
DR-1-2020-fb
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Płużnica
Kogo dotyczy Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:
1. właścicielami lasów,
2. posiadaczami samoistnymi lasów,
3. użytkownikami wieczystymi lasów,
4. posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z AWRSP lub za innego tytułu prawnego.
Podstawy prawne Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t. j. z 2019r.,poz. 1256 ze zmianami) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2020 (M.P. z 2019r., poz. 1017)
Opłaty Terminy płatności: Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych płatny jest w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej. Deklaracje podatkowe osoby prawne składają do 15 stycznia danego roku. Informacje podatkowe osoby fizyczne składają w ciągu 14 dni od zaistniałej okoliczności lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
Uwagi Informacje dodatkowe: Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku rolnego jest Wójt. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek rolny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał ten obowiązek. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: - dla gruntów gosp. rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych; - dla pozostałych gruntów - liczba hektarów fizycznych. Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza.
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu: