Przejdź do treści

e-Usługi

1
Deklaracja na podatek od nieruchomości
DN-1-2020-fb
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Płużnica
Kogo dotyczy Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:
1. właścicielami lasów,
2. posiadaczami samoistnymi lasów,
3. użytkownikami wieczystymi lasów,
4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Podstawy prawne Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. z 2019 r., poz. 1170 ze zmianami)
Opłaty Terminy płatności: Podatek od nieruchomości od osób fizycznych płatny jest w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej. Deklaracje podatkowe osoby prawne składają do 31.01. danego roku. Podatek od nieruchomości od osób prawnych płatny jest do 15 - go dnia każdego miesiąca z wyjątkiem 1 raty płatnej do 31 stycznia danego roku. Informacje podatkowe osoby fizyczne składają w ciągu 14 dni od zaistniałej okoliczności lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu: