Przejdź do treści

e-Usługi

1
Deklaracja na podatek leśny
DL-1-2020-fb
Kogo dotyczy Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:
1. właścicielami lasów,
2. posiadaczami samoistnymi lasów,
3. użytkownikami wieczystymi lasów,
4. posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
Podstawy prawne Ustawa z dnia 30.10.2002 roku o podatku leśnym (t. j. z 2019r.,poz. 888 ze zmianami) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r .w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy pierwsze kwartały 2019 r. (M.P. 2019, poz.1018)
Opłaty Terminy płatności: Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych płatny jest w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej. Deklaracje podatkowe osoby prawne składają do 15 stycznia danego roku. Informacje podatkowe osoby fizyczne składają w ciągu 14 dni od zaistniałej okoliczności lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
Uwagi Informacje dodatkowe: Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku Obowiązek podatkowy, wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek. Podstawą opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku leśnego jest Wójt.
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu: